fbpx

Regulamin

Regulamin składania zamówień i zakupu

§ 1. Wyjaśnienie

1. Sprzedawca: Justyna Balcerak, prowadząca działalność nierejestrowaną.
2. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej – zawarcia umowy sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
4. Regulamin – niniejszy opis.
5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2. Postanowienia ogólne składania zamówień

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów.
2. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy strony, adres mailowy: qartka@qartka.pl, wiadomość na Facebooku (https://www.facebook.com/qartkapl) lub telefonicznie: 785 225 082. Sprzedawca może nawiązać kontakt zwrotny.
3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę w chwili składania Zamówienia.
4. Autorem i wykonawcą Towarów jest Sprzedawca.
5. W przypadku gotowego produktu Sprzedawca odpowiada za jakość Towarów i ich zgodność z opisem i zdjęciem.
6. W przypadku indywidualnego projektu Sprzedawca odpowiada za jakość Towarów i ich zgodność z indywidualnymi  ustaleniami między Kupującym i Sprzedawcą.
7. Sprzedawca nie odpowiadam za ewentualne błędy w przesłanym przez Kupującego tekście lub listach gości i w zaakceptowanym przez Kupującego projekcie.
8. Sprzedawca może zrezygnować z zamówienia, jeśli Sprzedawca i Kupujący nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ustalenia projektu indywidualnego Kupującego lub Sprzedawca nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom Kupującego.
9. Sprzedawca realizuje dostawy jedynie na terenie Polski.
10. Kupujący i Sprzedawca ustalają, kontaktując się w sposób wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu, szczegóły zamówienia indywidualnego.

§ 3. Koszty

1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i ustalane są podczas zamówienia.
2. Informacja o cenie za Towar jest wiążąca dla Kupującego w chwili otrzymania przez niego wiadomości  od Sprzedawcy.  
3. Kupujący powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w ustalonym indywidualnie terminie. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Sprzedawca wysyła wiadomość do Kupującego z prośbą o opłacenie Zamówienia oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. 4. Informacja o kosztach dostawy jest podawana w momencie składania Zamówienia na Towary. Ma ona charakter wiążący od momentu złożenia Zamówienia.
5. Kupujący dokonuje zapłaty ceny za Towar na rzecz Sprzedawcy.
6. Płatności można dokonać przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.
7. Sprzedawca ma prawo do zmian cen Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały uzgodnione z Kupującym przed wprowadzeniem zmian.
8. Potwierdzenie zapłaty (rachunek) nie jest wysyłany z zamówieniem – (pozwalają na to przepisy dotyczące działalności nierejestrowanej), chyba, że Kupujący wyrazi taką wolę przed wysłaniem zamówienia.
9. Kupujący może poprosić o rachunek w okresie 3 miesięcy od zakupu, jednak koszty dostawy rachunku ponosi Kupujący.

§ 4. Realizacja Zamówień

1. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie Sprzedawcy.
2. W przypadku braku płatności od Kupującego na rzecz Sprzedawcę w terminie 7dni od daty zamówienia, zamówienie zostaje uznane za nieważne i nie jest realizowane przez Sprzedawcy.
3. Opieszałość w dokonaniu płatności przesuwa termin realizacji zamówienia o czas jaki Sprzedawca czekał na zaksięgowanie płatności od Kupującego.
4. Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w terminie ustalonym w korespondencji z Kupującym.
5. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.
6. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem: Poczty Polskiej, kuriera DPD i Paczkomatów.
7. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru czyli adres dostawy.
8. Odbierając przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją sprawdzić (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki uniemożliwi Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

§ 5. Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3. Reklamacja może być złożona poprzez adres mailowy na adres: qartka@qartka.pl
4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn  reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy.
5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków w roszczeniach opisanych w reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.
7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (min. personalizowane Towary, Towary na indywidualne zamówienie);
2) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów.
7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
8. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
9. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisom prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.